iOS 7 işletim sistemi nasıl yüklenir?

1. Alternatif : Kablosuz Güncelleme (OTA Update)

E?er cihaz?m?zda hali haz?rda  iOS 5 ve üstü i?letim sistemi yüklü ise kablosuz, yani iTunes kullan?lmadan da Wi-fi üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Ancak kablosuz güncelleme yaparken cihaz pilinin en az %50 seviyesinde veya ?arja tak?l? olmas? gerekmektedir.

Kablosuz güncelleme cihaz?n Ayarlar -> Genel -> Yaz?l?m Güncelleme bölümünden ba?lat?labilir.
 

 

2. Alternatif : iTunes ile Güncelleme

E?er cihaz?n?z?n versiyonu iOS 5+  de?ilse yada kablosuz güncellemeyi tercih etmiyorsan?z bilgisayar?n?za kuraca??n?z iTunes program? ile cihaz?n?z?n i?letim sistemi güncelleyebilirsiniz.

Güncellemeye ba?layabilmeniz için iTunes’unuzun  güncel versiyonun olmas? gerekiyor. Henüz güncellemediyseniz önce http://www.apple.com/itunes/download/ adresinden güncel iTunes’u bilgisayar?n?za kurun.

Cihaz?m?z? USB kablosuyla bilgisayar?m?za ba?l?yoruz. Ard?ndan da iTunes’un üst menüsündeki iPhone/iPad/iPod  simgesine t?klay?p (resim 1), ekranda beliren “Güncellemeleri Denetle” (Check for Update) seçene?ine t?kl?yoruz.
 

iTunes, sunucular?na ba?lan?p bize iOS 7 isimli yeni bir versiyon oldu?unu ve indirmek isteyip istemedi?imizi soruyor.

Download and Install” (?ndir ve Yükle) seçene?ine t?klayarak, yakla??k 500-700 MB.’l?k dosyay? indirme ve ard?ndan yükleme i?lemini ba?lat?yoruz. (?ndirilecek dosyan?n büyüklü?ü, cihaz?n modeline göre farkl?l?k gösteriyor. Ayr?ca indirme ve yükleme i?lemi ba?lant? h?z?n?za ba?l? olarak  yakla??k 1-2 saat sürebilmektedir.)

UYARI : Baz? antivirüs yaz?l?mlar?, update dosyas?n?n indirilmesi s?ras?nda  hataya sebep verebilmektedir. Güncelleme i?lemi s?ras?nda “Network Timeout” benzeri hata al?rsan?z antivirüs yaz?l?m?n?z? geçici olarak kapatman?zda fayda olabilir. Jordan Whitehead Authentic Jersey