İOS 5+ Yüklü Cihazlara DİPOSmobile+ Nasıl Kurulur? (Sertifikalı Firmalar İçin)

 
iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile+ uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r.

 • Cihaz?n?z?n kablosuz internet Wi-Fi  a??na ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G, E (Edge) veya (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?ini sa?lay?n?z.
 • Cihaz?n?z?n ana ekran?ndan App Store  simgesine dokununuz.
 • Ekran?n alt?ndaki tercihlerden Ara ( Search ) dü?mesine dokununuz.
 • Ekran?n üst bölümünde gelen arama alan?na dokunup, “D?POSmobile” aramas? yap?n?z.
 • Arama sonuçlar?nda cihaz?n?za uygun olan versiyonu seçerek DiposMobile simgesine bir kez dokununuz. (Cihazlar?nda iOS5+ yüklü olan kullan?c?lar?m?z D?POSmobileHD uygulamas?n? yüklemelidirler)
 • Yeni gelen ekran?n sa? üst bölümünde bulunan “ÜCRETS?Z” (FREE) dü?mesine bir kez dokunun, dü?me  “YÜKLE” (INSTALL) olarak kendili?inden de?i?ecektir,   “YÜKLE” (INSTALL) dü?mesine tekrar dokundu?unuzda Store Hesab?n?z ile giri? yapman?z? isteyecektir.
 • Giri? i?lemini ba?ar? ile tamamlad???n?z takdirde kurulum i?lemi otomatik olarak tamamlanacak ve cihaz?n?z?n ana akran?n?zda “D?POSmobile“ simgesi belirecektir.
 • D?POSmobile simgesine dokunarak uygulamay? çal??t?r?n?z.
   
 •  

 • ?lk çal??t?rmada sizden hesap bilgilerinizi isteyecektir. Lütfen D?POSmobile+ kullan?c? ve ?ifrenizi ilgili alanlara giriniz (D?POSmobile+ kullan?c? ad?n?z D?POS kullan?c? adn?zdan farkl?d?r. ?ayet D?POSmobile+ kullan?c? ad?n?z? bilmiyorsan?z lütfen online teknik destek birimimizle irtibata geçiniz). Hesap bilgilerinizi girdikten sonra ba?lat dü?mesine bas?n?z.
   
 •  

 • Yukar?da anlat?lan i?lemler hatas?z olarak yap?ld???  taktirde size özel D?POSmobile+ sayfan?za giri? yapm?? olacaks?n?z.
   

 Charles Hudon Womens Jersey