iOS 5+ işletim sistemi nasıl yüklenir?

iOS 5?i cihaz?n?za yükleyebilmeniz için iTunes’unuzun  10.5 versiyonunda olmas? gerekiyor. Henüz güncellemediyseniz önce http://www.apple.com/itunes/download/ adresinden güncel iTunes’u bilgisayar?n?za kurun. iTunes, 10.5 versiyonu ile Türkçe arayüze de kavu?tu?u için art?k daha rahat kullanabilirsiniz.

iOS5 güncellemesi için de öncelikle iTunes üzerinden cihaz?m?z? USB kablosuyla bilgisayar?m?za ba?l?yoruz. Ard?ndan da iTunes’un sol menüsündeki iPhone/iPad simgesine t?klay?p, sonra da  ekranda ç?kan “Güncellemeleri Denetle” (Check for Update) seçene?ine t?kl?yoruz.

Ard?nda da iTunes, sunucular?na ba?lan?p bize iOS 5 isimli yeni bir versiyon oldu?unu ve indirmek isteyip istemedi?imizi soruyor.

Download and Install” (?ndir ve Yükle) seçene?ine t?klayarak, yakla??k 400-600 MB.’l?k dosyay? indirme ve ard?ndan yükleme i?lemini ba?lat?yoruz. (?ndirilecek dosyan?n büyüklü?ü, cihaz?n modeline göre farkl?l?k gösteriyor. Ayr?ca indirme ve yükleme i?lemi ba?lant? h?z?n?za ba?l? olarak  yakla??k 1-2 saat sürebilmektedir.)

UYARI : Baz? antivirus yaz?l?mlar?, update dosyas?n?n indirilmesi s?ras?nda  hataya sebep verebilmektedir. Güncelleme i?lemi s?rasunda “Network Timeout” benzeri hata al?rsan?z antivirus yaz?l?m?n?z? geçici olarak kapatman?zda fayda olabilir. Chukwuma Okorafor Womens Jersey