DİPOSmobile nasıl güncellenir?

App Store’a her eri?ti?inizde, D?POSmobile için ya da cihaz?n?zda yüklü di?er uygulamalar için herhangi bir güncelleme olup olmad??? denetlenir. App Store, her hafta güncelleme olup olmad??? otomatik olarak da denetler ve yeni bir güncelleme varsa güncellenmesi gereken uygulamalar?n toplam say?s?n? simgenin sa? üst kö?esine rakamla gösterilir.

Bu uyar?y? gördü?ünüzde,

  • App Store’a simgesine dokunun,  güncelleme ekran?n?n geldi?ini göreceksiniz. ( Güncelleme ekran? App Store Ekran?n?n alt?ndaki “Güncelle” (Update) dü?mesine dokunuldu?unda da görüntülenir)
  • Güncelleme hakk?nda daha fazla bilgi görmek için D?POSmobile uygulamas?na dokunun.
  • Güncelleme dü?mesine dokunuldu?unda güncelleme ba?lar.

Baz? durumlarda D?POSmobile ‘? güncellemek yerine kald?r?l?p yeniden kurulmas? gerekebilir bunun için Ana Ekranda D?POSmobile simgesinin üzerinde parma??n?z? bir süre beklettikten sonra simgenin sol üst kö?esinde beliren   i?aretine bir kez dokunun. Ekranda “D?POSmobile ö?esi silindi?inde verilerde silinecektir ”uyar?s? belirecektir, “Sil” dedi?inizde uygulama ve tüm ayarlar?n?z silinmi? olacakt?r. Tekrar yüklemek için  kurulum i?lemlerini tekrarlay?n?z. Christian Fischer Authentic Jersey