,

Bu sürüm ile gelen yenilikler: Nadir kapanma hatalar? giderildi. Iphone5 deste?i eklendi. New Ipad deste?i eklendi. IOS 6 deste?i eklendi. iOS 6 ile birlikte gelen dahili navigasyon özelli?ine tam uyum.  Michael Stone Jersey

Read more

,

De?erli Kullan?c?lar?m?z, Apple taraf?ndan bugün yay?nlan iOS7 sürümünün D?POSmobile uygulamas?n?n çevrimd??? çal??ma modunda bir tak?m uyumsuzluklar? oldu?u tespit edilmi?tir. Bu nedenle iOS7 güncellemesinin yeni bir D?POSmobile versiyonu verilene dek yap?lmamas? gerekmektedir. iOS7 uyumlu D?POSmobile versiyonu yay?nland???nda ayr?ca duyurulacakt?r. Sayg?lar?m?zla, Tekhnelogos Yaz?l?m Tony Gonzalez Jersey

Read more

,

Bu sürüm ile gelen yenilikler: IOS 7 deste?i Anl?k bildirim (Push Notifications) özelli?i ve Genel iyile?tirmeler  Brian Goodwin Jersey

Read more

,

De?erli Kullan?c?lar?m?z, Apple taraf?ndan 17.09.2014 Çar?amba günü yay?nlan iOS8 sürümünde, D?POSmobile HD versiyonumuz sorunsuz bir ?ekilde çal??maktad?r. Dileyen kullan?c?lar?m?z versiyon güncellemelerini gerçekle?tirebilir. Sayg?lar?m?zla, Tekhnelogos Yaz?l?m Barkevious Mingo Jersey

Read more