,

De?erli Kullan?c?m?z, Apple cihazlar için yak?n zamanda yay?nlanacak yeni iOS 11 güncellemesi ile eski sürümdeki D?POSmobileHD uygulamam?z çal??mayacak ve marketten kald?r?lacakt?r. Kullan?c?lar?m?z?n bu durumdan etkilenmemeleri için ?imdiden yeni Dipos Mobile III sürümümüzü cihazlar?na yüklemeleri gerekmektedir. Yeni tasar?m ve iyile?tirilmi? performans? ile yeni Dipos Mobile III sürümünü cihaz?n?za yüklemek için lütfen buraya t?klay?n?z. Not: D?POS Mobile […]

Read more

,

27-29 Nisan 2010 tarihleri aras?nda Ankara Sheraton Otel’de gerçekle?tirilen Türkiye Enerji Zirvesi kapsam?nda 28 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen Alt?n Vana & Alt?n Voltaj Do?algaz ve Elektrik Piyasalar? Ba?ar? Ödülleri Töreni, Ba?bakan Yard?mc?s? ve Devlet Bakan? Bülent Ar?nç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, EPDK Ba?kan? Hasan Kökta? ba?ta olmak üzere enerji sektöründe faaliyet gösteren […]

Read more

,

DIPOSmobile 3G, SAP entegrasyonlu tam sürüm versiyonuyla A?ustos 2009 tarihinden itibaren Türkiye’de ilk defa Bursagaz’da uygulanmaya ba?layacak. Gaz da??t?m firmalar?ndan randevu al?m?ndan gaz açmadaki tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm i?lemleri dijital ortamda e-imzal? olarak haz?r hale getiren D?POSmobile 3G-Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ile ilgili konu?an Bursagaz ?ç Tesisat Sorumlusu Ömer Alt?nok: “Bu proje […]

Read more

,

D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi,Türkiye’nin En Yayg?n Gaz Da??t?m ?irketleri olan Aksa Grubu’nda da uygulanmaya ba?l?yor. Gaz da??t?m firmalar?ndan randevu al?m?ndan gaz açmadaki tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm i?lemleri dijital ortamda e-imzal? olarak haz?r hale getiren D?POSmobile -Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ile ilgili protokol Aksa Grubu’nun merkezinde  imzaland?. ?mza törenine AKSA Grubu […]

Read more

,

D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi, Isparta ve Burdur’da faaliyet gösteren Torosgaz’da da resmen kullan?ma ba?land?. Gaz da??t?m firmalar?ndan randevu al?m?ndan gaz açmadaki tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm i?lemleri dijital ortamda e-imzal? olarak haz?r hale getiren D?POSmobile -Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ile ilgili protokolün imzalanmas?n hemen ard?ndan Ekim 2011 de Torosgaz da sistem […]

Read more

,

DIPOSmobile 3G, ABYS entegrasyonlu yeni sürüm iPad versiyonuyla 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren GAZDA? Trakya ve GAZDA? Gaziantep bölgelerinde resmen yürürlü?e girdi. Bu yeni teknoloji sayesinde do?algaz da??t?m firmalar?n?n gaz açma mühendisi yer ve zaman s?n?rlamas? olmadan dokunmatik ekranl? el cihazlar?yla bir projeyle ili?kin tüm evraklar? imzalanm?? bir ?ekilde dijital bir dosya içersinde görüyor, kontrol […]

Read more

,

D?POSmobile+ ile Projeniz ve Projenizi ?lgilendiren Tüm Unsurlar Parmaklar?n?z?n Ucunda Bir Tekhnelogos ürünü olan D?POS Plus altyap?s?n?, yeni ürünü D?POSmobile+ ile entegrasyonunu sa?layan Tekhnelogos, tüm i?lerinizi parmaklar?n?z?n ucuna ta??yor. Bu yeni teknoloji sayesinde, yeni nesil mobil ileti?im teknolojisi 3G’nin sundu?u daha h?zl? ve daha ucuz internet ba?lant?s? ile ak?ll? telefonlar?n?zdan projelerinizin anl?k durumunu online olarak […]

Read more

,

D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi, Çeda? Grubuna ba?l? Kargaz, Çorumgaz ve Sürmeligaz Gaz Da??t?m ?irketleri’nde yeni sürüm iPad versiyonuyla uygulanmaya ba?land?. Sertifikal? Firmalar?n, Tekhnelogos ve Çeda? Yetkililerinin kat?l?m?yla 25-26 Nisan 2012 tarihlerinde 3 farkl? bölgede gerçekle?tirilen tan?t?m toplant?lar?n?n ard?ndan, D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi  Çeda? Grubuna ba?l? tüm bölgelerde 30 Nisan 2012 tarihinden itibaren resmen […]

Read more

,

11 Haziran 2012 Pazartesi günü itibari ile D?YARGAZ ’da D?POSmobile Dijital Gaz Açma Sistemi ABYS entegrasyonlu tam sürüm versiyonuyla uygulanmaya ba?land?. Bu yeni teknoloji ile tüm tesisat kontrol i?lemleri iPad cihazlar? ve 3G teknolojisi ile anl?k olarak ABYS sistemine iletilebilecek.  Clinton Portis Womens Jersey

Read more

,

Sektörün teknolojik çözüm orta?? olan Tekhnelogos, daha önce Apple(IOS) platformunda yay?nlad??? ve kullan?c?s?ndan büyük be?eni kazanan D?POSmobile+ Firma Versiyonunun Android Sürümünü Google Play platformunda da ÜCRETS?Z olarak kullan?c?s?n?n hizmetine sundu. Bu yeni teknoloji sayesinde ZetaCAD kullan?c?lar? tüm D?POS operasyonlar?n? 3G’nin sundu?u daha h?zl? ve daha ucuz internet ba?lant?s? ile ?OS veya Android i?letim sistemi yüklü […]

Read more