Apple Marka Cihazlarda Bildirimleri Onarma

 
Bildirimleri alamaman?z?n birçok nedeni olabilir. Bildirim alma sorunlar?n?z? bu makaledeki onarma yöntemlerini takip ederek çözebilirsiniz.
?lk ve düzeltmesi en kolay neden, bildirimlerin Ayarlar’da devre d??? b?rak?lm?? olmas?d?r. Bu sorunu çözmek için lütfen a?a??daki ad?mlar? uygulay?n.
 
1. Cihaz?n?z?n Ayalar?na gidip [Bildirim Merkezi] menüsüne dokunun:

2. Genel [Bildirim Merkezi] tercihlerinizi yap?n ve ayn? ekran? kayd?rarak uygulama listesinden D?POSmobile uygulamas?na dokunun:

3. D?POSmobileHD  Uygulama ??aretiSesler, Bildirim Merkezinde Göster ve Kilitli Ekranda Göster‘in AÇIK oldu?undan emin olun:

4. Bildirimlerini etkinle?tirdikten sonra Cihaz?n?z? 30 saniye boyunca KAPALI TUTMALISINIZ.

5. Daha sonra Apple Bildirimler Servislerine kay?t olmas? için D?POSmobileHD uygulamas?n? ba?lat?n. Yukar?daki tüm ad?mlar? gerçekle?tirdikten sonra, bildirimleri almaya ba?lam?? olman?z gereklidir.

 


Yukar?daki ad?mlar? gerçekle?tirdikten sonra hala sorunlarla kar??la??yorsan?z
ve Wi-Fi üzerinden internete ba?l?ysan?z, ?u ad?mlar? deneyin:

An?nda ilet bildirimleri etkin bir Wi-Fi veya hücresel ba?lant? gerektirir.

Not: Bildirimler yaln?zca hücresel ba?lant? kullan?lamad???nda Wi-Fi ba?lant?s?n? kullan?r. Güvenlik duvarlar? ve proxy sunucular bildirim alabilmenizi etkileyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Apple An?nda ?let Bildirimleri hizmeti (APN) kullan?lam?yorT.J. Yeldon Jersey