İOS 4.2.1 Yüklü Cihazlara DİPOSmobile+ Nasıl Kurulur? (Sertifikalı Firmalar İçin)

iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile+ uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r.

  • Kablosuz internet Wi-Fi a?? ya da hücresel veri a?? WWAN ( 3G, E (Edge) veya o (Gprs) ) ile Internet’e ba?lanabilirli?inizi sa?lay?n?z
  • Ana Ekrandan App Store simgesine dokununuz.
  • Ekran?n alt?ndaki tercihlerden Search ( Ara ) dü?mesine dokunun.
  • Ekran?n üst bölümünde gelen arama alan?na dokunup, “D?POSmobile” aramas? yap?n.
  • Arama sonuçlar?nda cihaz?n?za uygun olan versiyonu seçerek DiposMobile simgesine bir kez dokunun. (Cihlar?nda iOS5+ yüklü olan kullan?c?lar D?POSmobileHD uygulamas?n? yüklemelidirler)
  • Yeni gelen ekran?n sa? üst bölümünde bulunan “ÜCRETS?Z” (FREE) dü?mesine bir kez dokunun, dü?me “YÜKLE” (INSTALL) olarak kendili?inden de?i?ecektir, “YÜKLE” (INSTALL) dü?mesine tekrar dokundu?unuzda Store Hesab?n?z ile giri? yapman?z? isteyecektir.
  • Giri? i?lemini ba?ar? ile tamamlad???n?z takdirde kurulum i?lemi otomatik olarak tamamlanacak ve cihaz?n?z?n ana akran?n?zda “D?POSmobile“ simgesi belirecektir.
  • D?POSmobile simgesine dokunarak uygulamay? çal??t?r?n.

 

  • ?lk çal??t?rmada sizden hesap bilgilerinizi isteyecektir ancak hesap bilgilerimizi bu alandan girmeyece?iz. Lütfen ayn? ekran?n alt?nda bulunan “Ayarlar” bölümüne dokununuz.

 

  • Daha sonra “Sunucular” ve yeni gelen ekrandan Ana Sunucu yaz?l? sat?r?n sonunda bulunan mavi ok simgesine dokununuz.

 

  • Lütfen D?POSmobile+ kullan?c? ve ?ifrenizi ilgili alanlara giriniz (?ayet bilmiyorsan?z lütfen online teknik destek birimimizle irtibata geçiniz) di?er alanlarda bir de?i?iklik yapmay?n?z. Hesap bilgilerinizi girdikten sonra ekran klavyesinden “Bitti” dü?mesi ile kapat?p ard?ndan sa? üst kö?ede bulunan kaydet dü?mesine dokunun. Sunucular sayfas?na geri döneceksiniz lütfen buradan “Ana Sunucu” yaz?s?na dokunun.

 

 • Yukar?da anlat?lan i?lemleri s?ras?yla yapt???n?z taktirde size özel D?POSmobile+ sayfan?z aç?lacakt?r.

 Za’Darius Smith Womens Jersey