Yardım

Dipos Mobile III ilk kurulum nas?l yap?l?r?

iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r.

Apple Marka Cihazlarda Bildirimleri Onarma

Bildirimleri alamaman?z?n birçok nedeni olabilir. Bildirim alma sorunlar?n?z? bu makaledeki onarma yöntemlerini takip ederek çözebilirsiniz. ?lk ve düzeltmesi en kolay neden, bildirimlerin Ayarlar’da devre d??? b?rak?lm?? olmas?d?r. Bu sorunu çözmek için lütfen a?a??daki ad?mlar? uygulay?n.   1. Cihaz?n?z?n Ayalar?na gidip [Bildirim Merkezi] menüsüne dokunun: 2. Genel [Bildirim Merkezi] tercihlerinizi yap?n ve ayn? ekran? kayd?rarak uygulama listesinden D?POSmobile…

iOS 7 i?letim sistemi nas?l yüklenir?

1. Alernatif : Kablosuz Güncelleme (OTA Update) E?er cihaz?m?zda hali haz?rda  iOS 5 ve üstü i?letim sistemi yüklü ise kablosuz, yani iTunes kullan?lmadan da Wi-fi üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Ancak kablosuz güncelleme yaparken cihaz pilinin en az %50 seviyesinde veya ?arja tak?l? olmas? gerekmektedir. Kablosuz güncelleme cihaz?n Ayarlar -> Genel -> Yaz?l?m Güncelleme bölümünden ba?lat?labilir.   2. Alernatif : iTunes ile Güncelleme E?er cihaz?n?z?n versiyonu iOS 5+ …

Android Cihazlara D?POSmobile Nas?l Kurulur?

Android i?letim sistemi yüklü  (2.2 ve üzeri) tablet ve telefonlar?n?za D?POSmobile uygulamas?n? Google Play’den cihaz?n?za kolayca indirip yükleyebilirsiniz; Bunun için a?a??daki ad?mlar? uygulaman?z yeterlidir. Cihaz?n?z?n kablosuz internet Wi-Fi  a??na ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G, E (Edge) veya o (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?ini sa?lay?n?z. Cihaz?n?zda yüklü  Google Play – eski ad?yla Android Market  simgesine dokununuz. Google Play’den  arama…

?OS 5+ Yüklü Cihazlara D?POSmobile+ Nas?l Kurulur? (Sertifikal? Firmalar ?çin)

iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile+ uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r. Cihaz?n?z?n kablosuz internet Wi-Fi  a??na ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G, E (Edge) veya o (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?ini sa?lay?n?z. Cihaz?n?z?n ana ekran?ndan App Store  simgesine dokununuz. Ekran?n alt?ndaki…

?OS 4.2.1 Yüklü Cihazlara D?POSmobile+ Nas?l Kurulur? (Sertifikal? Firmalar ?çin)

iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile+ uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r. Kablosuz internet Wi-Fi a?? ya da hücresel veri a?? WWAN ( 3G, E (Edge) veya o (Gprs) ) ile Internet’e ba?lanabilirli?inizi sa?lay?n?z Ana Ekrandan App Store simgesine dokununuz. Ekran?n alt?ndaki tercihlerden Search ( Ara ) dü?mesine…

D?POSmobile ilk kurulum nas?l yap?l?r?

iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r. Kablosuz internet Wi-Fi  a?? ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G, E (Edge) veya o (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?inizi sa?lay?n?z Ana Ekrandan App Store  simgesine dokununuz. Ekran?n alt?ndaki tercihlerden Search ( Ara ) dü?mesine…

iOS 5+ i?letim sistemi nas?l yüklenir?

iOS 5?i cihaz?n?za yükleyebilmeniz için iTunes’unuzun  10.5 versiyonunda olmas? gerekiyor. Henüz güncellemediyseniz önce http://www.apple.com/itunes/download/ adresinden güncel iTunes’u bilgisayar?n?za kurun. iTunes, 10.5 versiyonu ile Türkçe arayüze de kavu?tu?u için art?k daha rahat kullanabilirsiniz. iOS5 güncellemesi için de öncelikle iTunes üzerinden cihaz?m?z? USB kablosuyla bilgisayar?m?za ba?l?yoruz. Ard?ndan da iTunes’un sol menüsündeki iPhone/iPad simgesine t?klay?p, sonra…

D?POSmobile nas?l güncellenir?

App Store’a her eri?ti?inizde, D?POSmobile için ya da cihaz?n?zda yüklü di?er uygulamalar için herhangi bir güncelleme olup olmad??? denetlenir. App Store, her hafta güncelleme olup olmad??? otomatik olarak da denetler ve yeni bir güncelleme varsa güncellenmesi gereken uygulamalar?n toplam say?s?n? simgenin sa? üst kö?esine rakam la gösterilir. Bu uyar?y? gördü?ünüzde, App Store’a simgesine dokunun,  güncelleme ekran?n?n geldi?ini göreceksiniz. ( Güncelleme ekran? App Store…

 Lawrence Taylor Jersey