İOS11 Güncellemesi ve DİPOSmobileHD Sürümümüz Hakkında

De?erli Kullan?c?m?z,

Apple cihazlar için yak?n zamanda yay?nlanacak yeni iOS 11 güncellemesi ile eski sürümdeki D?POSmobileHD uygulamam?z çal??mayacak ve marketten kald?r?lacakt?r.

Kullan?c?lar?m?z?n bu durumdan etkilenmemeleri için ?imdiden yeni Dipos Mobile III sürümümüzü cihazlar?na yüklemeleri gerekmektedir.

Yeni tasar?m ve iyile?tirilmi? performans? ile yeni Dipos Mobile III sürümünü cihaz?n?za yüklemek için lütfen buraya t?klay?n?z.

Not: D?POS Mobile III uygulamam?z iOS 8.0 veya üstü tüm sürümlerle uyumludur. IOS 11 güncellemesi zorunlu de?ildir.

 Dipos Mobile III ?lk Kurulum Nas?l Yap?l?r? DeVante Parker Authentic Jersey


Category: