Torosgaz Dipos Mobile Teknolojisine Geçti

D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi, Isparta ve Burdur’da faaliyet gösteren Torosgaz’da da resmen kullan?ma ba?land?.

Gaz da??t?m firmalar?ndan randevu al?m?ndan gaz açmadaki tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm i?lemleri dijital ortamda e-imzal? olarak haz?r hale getiren D?POSmobile -Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ile ilgili protokolün imzalanmas?n hemen ard?ndan Ekim 2011 de Torosgaz da sistem resmen devreye girmi? oldu

D?POSmobile 3G Dijital Gaz Açma Teknolojisi Nedir?

Bu yeni teknoloji ile do?algaz da??t?m firmalar?n?n gaz açma mühendisi, yer ve zaman s?n?rlamas? olmadan dokunmatik ekranl? el cihazlar?yla bir projeyle ili?kin tüm evraklar? imzalanm?? bir ?ekilde dijital bir dosya içerisinde görebilmekte, kontrol edebilmekte, hiçbir bask?ya gerek kalmadan sahada projeyi aç?p tesisat ile uyumlulu?unu kontrol ederek uygunluk bilgisini gaz da??t?m ?irketine günlük olarak iletebilmektedir. Böylelikle bask?l? projelerden tesisat kontrolünün getirdi?i güvenlik sorunlar? tamamen ortadan kald?r?l?yor ve projelerin sahaya götürülememesinden kaynaklanan sorunular tarihe kar???yor. Yetkili Firmalar ise projelerinin anl?k durumunu, gaz açma randevusu alabilecek niteli?e sahip olup olmad???n?  takip edip, imalat a?amas?nda ya da sonras?nda projelerine  ula?arak tesisat-proje uygunlu?u kontrollerini yap?p mü?teri memnuniyeti hedefli i? ak?? süreçlerini sa?l?kl? ve h?zl? bir ?ekilde takip edebilmektedir. Dave Taylor Jersey


Category:

Leave a comment