DİPOSmobile BURSAGAZ’da Resmen Yürürlüğe Girdi

DIPOSmobile 3G, SAP entegrasyonlu tam sürüm versiyonuyla A?ustos 2009 tarihinden itibaren Türkiye’de ilk defa Bursagaz’da uygulanmaya ba?layacak.

Gaz da??t?m firmalar?ndan randevu al?m?ndan gaz açmadaki tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm i?lemleri dijital ortamda e-imzal? olarak haz?r hale getiren D?POSmobile 3G-Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ile ilgili konu?an Bursagaz ?ç Tesisat Sorumlusu Ömer Alt?nok: “Bu proje ile birlikte, iPhone cihazlar? ile online olarak tesisat kontrol faaliyetinin yap?labilecektir. Ayn? zamanda, online olarak gaz kullan?m sözle?mesinin yap?lmas? ve yap?lan sözle?menin online olarak sistemde aktiflenmesi süreci de gerçekle?tirilecektir. Böylece tesisat kabul i?lemleri ve sözle?me evraklar?n?n sisteme giri?lerinin zaman?nda yap?lamamas?n?n önüne geçilmi? olacakt?r.” diye ifade etti.

Bursagaz Mü?teri Hizmetleri Müdürü Osman Kipo?lu ise; “Bu proje sayesinde, güvence bedelinin de yine online olarak tahsilinin yap?labilmesi neticesinde, mü?terilerimizin tesisat kabulüyle birlikte gaz kullanmaya ba?lamalar?n? da sa?lanm?? olaca??z.” dedi.

Bursagaz Genel Müdürü Erbil Doyuran ise de; “Bu sisteme geçilmesiyle birlikte iç tesisat sürecimizdeki dijitalle?me, proje onay sürecinden tesisat kontrol a?amas?na ta??narak tamamlanm?? oldu. Projenin herkes için hay?rl? olmas?n? temenni ediyorum.” dedi.

Bursagaz’?n D?POSmobile 3G – Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ‘ne geçmesi dolay?s?yla bir aç?klama yapan Tekhnelogos Genel Müdürü Ahmet Selami Çal??kan “DIPOSmobile3G sistemiyle, do?algaz da??t?m sektöründe yürüttü?ümüz dijitalle?me süreçlerinde en ba??ndan beri kurumsal olarak desteklerini her zaman yan?m?zda gördü?ümüz ve çok uyumlu çal??t???m?z Bursagaz ile çok verimli olaca??na inand???m?z bir projeye daha ba?lam?? olduk. Geçmi?ten bugüne tüm projelerimizde eme?i geçen bütün arkada?lara Tekhnelogos olarak te?ekkür ederim.” ifadelerini kullland?.

Bu yeni teknoloji sayesinde do?algaz da??t?m firmalar?n?n gaz açma mühendisi yer ve zaman s?n?rlamas? olmadan dokunmatik ekranl? el cihazlar?yla bir projeyle ili?kin tüm evraklar? imzalanm?? bir ?ekilde dijital bir dosya içersinde görüyor, kontrol ediyor, hiçbir bask?ya gerek kalmadan sahada projeyi aç?p tesisat ile uyumlulu?unu kontrol ederek uygunluk bilgisini gaz da??t?m ?irketine an?nda iletebiliyor. Yetkili Firmalar ise projelerinin anl?k durumunu, gaz açma randevusu alabilecek niteli?e sahip olup olmad???n? online olarak takip edip, imalat a?amas?nda ya da sonras?nda projelerine an?nda ula?arak tesisat-proje uygunlu?u kontrollerini yap?p mü?teri memnuniyeti hedefli i? ak?? süreçlerini sa?l?kl? ve h?zl? bir ?ekilde takip edebiliyorlar.

 Jean-Gabriel Pageau Womens Jersey


Category:

Leave a comment