Dipos’a Altın Vana Ödülü

27-29 Nisan 2010 tarihleri aras?nda Ankara Sheraton Otel’de gerçekle?tirilen Türkiye Enerji Zirvesi kapsam?nda 28 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen Alt?n Vana & Alt?n Voltaj Do?algaz ve Elektrik Piyasalar? Ba?ar? Ödülleri Töreni, Ba?bakan Yard?mc?s? ve Devlet Bakan? Bülent Ar?nç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, EPDK Ba?kan? Hasan Kökta? ba?ta olmak üzere enerji sektöründe faaliyet gösteren çok say?da üst düzey yönetici ve seçkin davetlilerin kat?l?m?yla gerçekle?tirildi.

2004 Y?l?ndan buyana Türkiye’de Do?algaz dönü?üm sürecini tamamen dijitalle?tirmeyi ba?aran Tekhnelogos “Dijtal Proje Onay Sistemi”yle Alt?n Vana ödülüne lay?k görüldü. Ödül’ün gerekçesinde “Dijital Proje Onay Sistemi’nin 30 güne varan proje onay i?lemlerini bir güne dü?ürerek i? gücü ve enerjide büyük tasarrufu sa?lad???na, bürokratik sorunlar? ve kâ??t israf?n? ortadan kald?rd???na” dikkat çekildi.Alt?n Vana Do?algaz Piyasas? Ba?ar? ödülünü Tekhnelogos Genel Müdürü Ahmet Selami Çal??kan Enerji Piyasas? Düzenleme Kurulu Ba?kan? Hasan Kökta?’?n elinden ald?. Sektörün Oscar’? say?lan Alt?n Vana ödülünün kendileri için sembolik bir anlam ta??d???n? vurgulayan Ahmet Selami Çal??kan, Tekhnelogos olarak önümüzdeki dönemde e-devlet uygulamalar?na a??rl?k vereceklerini, yenilikçi ürün ve uygulamalarla do?algaz sektörüne katk? sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayr?ca, bu ödülün Tekhnelogos kadar gaz da??t?m ?irketleri ve sertifikal? firmalar ba?ta olmak üzere Dijital Proje Onay Sisteminin tüm payda?lar?n?n ba?ar?s? oldu?unu, 2004 y?l?ndan beri Türkiye’de uygulanmakta olan Dijital Proje Onay Sistemi-D?POS ile do?algaz sektöründe 100 Milyon Dolarl?k bir tasarruf sa?land???n? ve 30.000 a?ac?n kesilmekten kurtar?ld???n? belirtti.Törende Alt?n Vana ödüllerinin yan? s?ra Onur Ödülleri ve Alt?n Voltaj Ba?ar? Ödülleri de sahiplerini buldu.  Onur ödüllerini Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, Enerji Bakan? Taner Y?ld?z, EPDK Ba?kan? Hasan Kökta?, BOTA? Genel Müdürü Faz?l ?enel, TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal ve G. Kore enerji ?irketi Kepco’nun Ba?kan Yard?mc?s? Youngeek Jung ald?.  Alt?n Vana ödülleri, verimli ve yenilikçi ürünlerin yan? s?ra ?irketlerin sosyal sorumluluk alan?nda yapt?klar? faaliyetleri dikkate al?narak veriliyor.  Alt?n Vana kategorisinde, Tekhnelogos’un yan? s?ra Shell Enerji, Aygaz, ?pragaz, Petrol Ofisi, Aksa Enerji, Ba?kent Do?al Gaz gibi sektörün önde gelen temsilcileri de ödül ald?.. Andrew Ladd Jersey


Category:

Leave a comment