Çedaş Grubu’da DİPOSmobile Teknolojisine Geçti

D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi, Çeda? Grubuna ba?l? Kargaz, Çorumgaz ve Sürmeligaz Gaz Da??t?m ?irketleri’nde yeni sürüm iPad versiyonuyla uygulanmaya ba?land?.

Sertifikal? Firmalar?n, Tekhnelogos ve Çeda? Yetkililerinin kat?l?m?yla 25-26 Nisan 2012 tarihlerinde 3 farkl? bölgede gerçekle?tirilen tan?t?m toplant?lar?n?n ard?ndan, D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi  Çeda? Grubuna ba?l? tüm bölgelerde 30 Nisan 2012 tarihinden itibaren resmen yürürlü?e girmi? oldu.

Tan?t?m toplant?s?nda bir konu?ma yapan ÇorumGaz A.?. Genel Müdürü Kas?m Kahraman dijital proje onay?ndan sonra bu yeni teknoloji sayesinde tesisat kontrol a?amalar?ndaki bütün süreçlerin de dijitalle?mi? olaca??n? ifade ederek yeni sistemin herkes için hay?rl? olmas?n? diledi.

 Jabaal Sheard Authentic Jersey


Category:

Leave a comment