AKSA Grubu da DİPOSmobile Teknolojisine Geçti

D?POSmobile Dijital Gaz Açma Teknolojisi,Türkiye’nin En Yayg?n Gaz Da??t?m ?irketleri olan Aksa Grubu’nda da uygulanmaya ba?l?yor.

Gaz da??t?m firmalar?ndan randevu al?m?ndan gaz açmadaki tesisat ve proje kontrollerine kadar tüm i?lemleri dijital ortamda e-imzal? olarak haz?r hale getiren D?POSmobile -Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ile ilgili protokol Aksa Grubu’nun merkezinde  imzaland?. ?mza törenine AKSA Grubu Do?algaz Grup Ba?kan Yard?mc?s? Aziz Mimarlar, ?ç Tesisat Koordinatörleri Ahmet Yetik, Bekir Selçuk, Tekhnelogos Genel Müdürü Ahmet Selami Çal??kan kat?ld?.

Törende bir konu?ma yapan Aksa Grubu Do?algaz Grup Ba?kan Yard?mc?s? Aziz Mimarlar Aksa Grubu’nun DiposMobile Teknolojisiyle, y?l sonuna kadar proje ve tesisat kontrol a?amalar?ndaki bütün süreçlerin dijitalle?mi? olaca??n? ifade etti.

Aksa Grubu’nun D?POSmobile  – Dijital Tesisat Kontrol ve Onay Sistemi ‘ne geçmesi dolay?s?yla bir aç?klama yapan Tekhnelogos Genel Müdürü Selami Çal??kan “DIPOSmobile sistemiyle, do?algaz da??t?m sektöründe yürüttü?ümüz dijitalle?me sürecine, Türkiye’nin en yag?n do?algaz da??t?m gruplar?n?n kat?lm?? olmas?, bizim bundan sonra gerçekle?tirece?imiz  teknolojik at?l?mlar için  bizleri cesaretlendirmi?tir. Sektörün teknolojik çözüm orta?? olan Tekhnelogos, Türkiye’nin dijitalle?me sürecinde öncü rol oynamaya bundan sonra da devam edecektir. Geçmi?ten bugüne tüm projelerimizde eme?i geçen bütün arkada?lara Tekhnelogos olarak te?ekkür ederim.” ifadelerini kulland?. Babe Ruth Womens Jersey


Category:

Leave a comment